งานประจำที่อยู่ในศูนย์ประกัน  มีดังนี้ 

 

 

                1. งานบัตรทอง       

 

ใครมีสิทธิใช้บัตรทอง

             ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรากำหนดให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย

        ดังนั้น ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย  มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้

              ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น

             1.ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

              2.ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว

             3.ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ  ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

ทำอย่างไรถึงได้บัตรทอง

ต่างจังหวัด ติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่
-          สถานีอนามัย
-          โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้านหรือ
-          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรุงเทพมหานครติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่
-   สำนักงานเขตที่อยู่ใกล้บ้านเปิดให้บริการในวันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
-    ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพชั้น M สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล 200 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11120 เปิดให้บริการในวันจันทร์- ศุกร์ตั้งแต่ เวลา08.30 – 16.30 น  รถประจำทางที่ผ่าน   คือ
   รถประจำทางสาย: 52 . 356 ,150 , 166
   รถประจำทางปรับอากาศสาย : 356 , 166  
   รถตู้ประจำทางสาย : ปากเกร็ด-จตุจักร     
                                         ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัสมรภูมิ
                                         ปากเกร็ด-ม.รามคำแหง
                                         ปากเกร็ด-มีนบุรี  
                  &n